Handelsbetinger

Salgs & Leveringsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Ved ethvert køb af produkter fra HBK Data Service anses nærværende salgs- og leveringsbetingelser som en integreret del af handelsvilkårene, medmindre andet er aftalt skriftligt. Køber gøres således udtrykkeligt opmærksom på, at disse salgs- og leveringsbetingelser kan indeholde fravigelser fra købelovens generelle regler. Indsigelser mod vilkårene i salgs- og leveringsbetingelserne samt indsigelser mod eventuelt en ordrebekræftelses indhold skal fremsættes skriftligt over for HBK Data Service senest 3 dage (straks) efter modtagelsen af salgs- og leveringsbetingelserne samt eventuel ordrebekræftelse.

2. PRISER

Priser angives i henhold til HBK Data Service til enhver tid gældende prisliste i DKK inkl. Moms, leveringsomkostninger og forsikring.

3. BETALINGSBETINGELSER

Fakturabeløb betales netto kontant ved afhentning eller ved levering kan det ske via bankoverførsel til sparekassen Thy, medmindre anden betalingstermin udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelse, faktura eller anden aftale. Ved enhver betalingsforsinkelse påløber der morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr med kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse samt et inkassogebyr på kr. 100,00 ved overgivelse til advokat.

4. LEVERINGSBETINGELSER

Alle varer sendes med Post Danmark. Lagervarer sendes så vidt muligt samme dag som de er bestilt. Hvis det leverede ikke svarer til fakturaen, skal HBK Data Service have besked i rimelig tid efter modtagelsen af varerne, da det ellers vanskeliggør efterforskningen. Bliver HBK Data Service ikke kontaktet indenfor rimelig tid, betragtes ordren som korrekt leveret.

5. FRAGT

Varer sendes med Post Danmark. Fragt priser udregnes efter vægt. Der sendes ikke pakker til udlandet eller Grønland og Færøerne.

6. FORSINKELSE

Ved hel eller delvis forsinket levering, som HBK Data Service er ansvarlig for, er kunden berettiget til skriftligt at ophæve købet, for så vidt angår forsinkede varer, såfremt forsinkelsen er af væsentlig betydning for kunden, og HBK Data Service ved indgåelse af aftalen var gjort bekendt hermed. HBK Data Service er dog ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold hos producent eller underleverandør. Ophævelse kan kun ske, indtil faktisk levering har fundet sted. Herudover kan der ikke fremsættes krav, herunder krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen over for HBK Data Service i anledning af forsinkelse.

7. FORTRYDELSES- OG RETURRET

Ved direkte køb gælder der ingen fortrydelses ret. Erhverskunder har ingen fortrydelses ret. Aftalt returnering skal uden omkostninger for HBK Data Service ske i ubrudt og ubeskadiget originalemballage. HBK Data Service forbeholder sig ret til at beregne sig et annullerings/returneringsgebyr.​

8. RISIKO

Enhver risiko for leverede varer overgår til kunden ved leveringen.

9. UNDERSØGELSESPLIGT

Det påhviler kunden nøje at undersøge, om leverede varer svarer til det aftalte, og i det omfang dette ikke er tilfældet, skal reklamation uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter leveringsdagen fremsættes skriftligt over for HBK Data Service.

10. MANGLER

I det omfang der ikke er indgået særskilt serviceaftale, eller produkterne er leveret med videregående garanti eller reklamationsret fra producentens side, yder HBK Data Service 2 års reklamationsret på alle varer mod forevisning af faktura som dokumentation for leveringsdag. Reklamation mod fejl og mangler skal straks ved konstateringen fremsættes skriftligt over for HBK Data Service inden udløb af reklamationsfristen.

HBK Data Service forbeholder sig ret til inden for reklamationsperioden så vidt muligt at foretage afhjælpning af fejl og mangler på eget værksted eller foretage omlevering.

Omkostninger ved indlevering og returnering af varer i forbindelse med mangelafhjælpning betales af kunden.

Såfremt en vare som jævnfør fejlbeskrivelsen testes fejlfri, påregnes et testgebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. del.

Såfremt afhjælpning af en konstateret fejl eller mangel, som HBK Data Service er ansvarlig for, ikke foretages inden for rimelig tid efter modtagelse af skriftlig reklamation, kan kunden hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis den konstaterede fejl eller mangel er af væsentlig betydning for kunden, og HBK Data Service har været bekendt hermed. Herudover kan der ikke over for HBK Data Service gøres andre mangelbeføjelser gældende som følge af fejl eller mangler, herunder krav om erstatning for direkte eller afledte økonomiske tab, følgeskader eller tab af data.

Ethvert krav mod HBK Data Service som følge af fejl og mangler er beløbsmæssigt begrænset til den mangelfulde vares købspris/udfaktureringspris. Der kan således heller ikke fremsættes krav som følge af afledte tab, følgeskader eller tab af data.

11. PRODUKTANSVAR

HBK Data Service er alene erstatningspligtig for produktansvar, som kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser, og fraskriver sig således ethvert yderligere ansvar, der ikke kan støttes herpå.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, hæfter HBK Data Service ikke for tingskade, som forårsages af defekter ved leverede produkter og enkeltdele heri, såfremt sådan defekt kan henføres til grov uagtsomhed hos HBK Data Service. Det erstatningsansvar, som måtte påhvile HBK Data Service omfatter alene kundens direkte tab, men ikke afledte tab, følgeskader eller tab af data, og er beløbsmæssigt begrænset til de leverede produkters købspris/udfaktureringspris.

12. OPHAVSRET

Kunden er forpligtet til at respektere og efterkomme HBK Data Service og eventuelle underleverandørers til enhver tid gældende immaterielle rettigheder og licensvilkår og forpligtes herved til at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel.

13. EJENDOMSFORBEHOLD

HBK Data Service forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil det fulde fakturabeløb, morarenter og eventuelle rykkergebyrer er betalt. Så længe ejendomsretten ikke er overgået til kunden, er kunden ikke berettiget til at udleje, pantsætte, eller på anden måde disponere over de leverede varer, bortset fra videresalg på en måde, som ikke bringer HBK Data Service ejendomsret i fare.

14. TVISTER

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale skal anlægges ved Retten i Herning under anvendelse af dansk ret.

Kontaktformular